Хотя у биньяна התפעל есть особая модель для образования отглагольных существительных — הִתְקַדְּמוּת, ряд глаголов используют другие возможности (иногда, впрочем, наряду со стандартной моделью в более буквальном значении имени действия).

הסתייםסִיּוּם
הצטערצַעַר
הצטרךצוֹרֶךְ
השתגעשִׁיגָּעוֹן
השתזףשִׁיזּוּף
השתכרשִׁכְרוּת
השתמששִׁימּוּשׁ
השתעלשִׁיעוּל
השתעמםשִׁעֲמוּם
התאבלאֵבֶל, אֲבֵלוּת
התאכזבאַכְזָבָה
התאמןאִימּוּן
התאמץמַאֲמָץ
התארסאֵירוּסִים\ן
התבטלבַּטָּלָה
התביישבּוּשָׁה
התגיירגִּיּוּר
התגעגעגַּעֲגוּעִים
התגרשגֵּירוּשִׁים\ן
התווכחוִיכּוּחַ
התחבקחִיבּוּק
התחפשׂתַּחְפּוֹשֶׂת
התחרטחֲרָטָה
התחתןחֲתוּנָה
התייאשײֵאוּשׁ
התכווןכַּװָנָה
התלכלךלִכְלוּךְ
התנחםנֶחָמָה
התנשקנְשִׁיקָה
התפללתְּפִילָה
התפנקפִּינּוּק
התפרסםפִּרְסוּם
התפשרפְּשָׁרָה
התקבלקַבָּלָה
התקייםקִיּוּם
התקלקלקִלְקוּל
התקשרתִּקְשׁוֹרֶת
התרגלהֶרְגֵּל
התרחץרַחֲצָה